Särskilt stöd

Eleven kan överföras till särskilt stöd när stödbehovet är så stort att eleven inte kommer att klara av undervisningen med godkända vitsord. Beslut om särskilt stöd fattas av undervisningsanordnaren på basen av den yrkesövergripande gruppens förslag. Förslaget baserar sig på en pedagogisk utredning. En individuell plan (IP) görs upp för eleven i samförstånd med vårdnadshavarna. Alla stödformer är möjliga och stoffet kan vara anpassat till elevens nivå. Ifall eleven inte längre behöver särskilt stöd får eleven beslut om återgång till intensifierat eller allmänt stöd.Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Speciallärare

Mathias Furu

Skolkurator

Monica Martin-Työlahti

Hälsovårdare

Mariann Olin

Studiehandledare

Maria Viitasalo