Plan mot våld, mobbning och trakasserier

Mobbning innebär att en eller flera elever systematiskt trakasserar en annan elev fysiskt, psykiskt eller verbalt vid upprepade tillfällen under en längre tid. Mobbningen kan vara aktiv, vilket innebär att eleven aktivt utsätts för hån, elakheter eller fysiskt våld. Det finns även passiv mobbning, som innebär att eleven genom utfrysning/social isolering utesluts från gemenskapen. E-mobbning är också en form av mobbing.Granhultsskolan har nolltolerans i fråga om mobbning.

Vi förebygger mobbning genom att:


· Föra barnet på tal-samtal i början av åk 1 med klassläraren.


· Vara en KiVa skola. Årskurserna 1 och 4 jobbar med KiVa – skola materialet.


· Arbeta med StegVis metoden (program för träning av sociala och emotionella färdigheter) främst i årskurserna 1-4.


· Diskutera kamratskap i klasserna, i åk 5-6 främst i form av kompissamtal.


· Vid morgonsamlingar och i klasserna poängtera att mobbning inte tolereras i vår skola, och att inga lekar, där slag och sparkar ingår, får förekomma under rasterna.


· Göra upp trivselregler i klasserna.


· Leka lekar som skapar gemenskap.


· Dela in eleverna i åk 1 och 2 i Färggrupper. Idén baserar sig på psykolog Barbro Goldingers familjegruppsmetodik.


· Ha ett fungerande vänelevssystem. Elever i åk 4 är vänelever för eleverna i åk 1, åk 5 är vänelever för åk 2 och åk 6 är vänelever i åk 3. På hösten förbereds eleverna i åk 4 av kurator och psykolog inför vänelevsuppgiften.


· Ha en effektiv övervakning under rasterna. Då eleverna är ute kustodierar 4-6 lärare. Dessutom övervakar skolgångsassistenter. Kustodianterna har västar. Antalet vuxna ute bestäms av elevantalet.


· Ordna temaraster i samband med skolans temaveckor.


· Hålla kontinuerliga klassmöten samt elevrådsmöten.


· Diskutera mobbning på föräldramöten.


· Lärarna är observanta och försöker lösa konflikter genast.


· Granhultsskolan har en arbetsgrupp för generellt inriktad elevvård som gör upp riktlinjer för skolans plan mot våld, mobbning och trakasserier och utarbetar trivselenkäterna.


· Personalen utbildar sig i antimobbningsarbete och i övriga mobbningsfrågor.
Upptäcka mobbningsfall


För att vi skall kunna upptäcka mobbing så snabbt som möjligt, behövs ett gott samarbete mellan lärare - elevvårdspersonal - övrig personal - föräldrar


· Läraren är i sin dagliga kontakt med eleverna uppmärksam på hur de mår, samt på det sociala samspelet i klassen.


· Då det uppstår bråk samtalar den vuxna som upptäckt bråket med berörda elever och bokför samtalen på en KiVa-skola blankett.


· Skolhälsovårdaren träffar alla elever enskilt under läsåret. Skolkuratorn och skolpsykologen träffar alla färggrupper i åk 1


· Elevvårdspersonalen är på plats dagligen, det är lätt för eleverna att ta kontakt med elevvårdspersonalen.


· En trivselenkät görs på höstterminen och en på vårterminen. Klassläraren går igenom enkäten och kontaktar elevvården då något oroväckande framkommer. Vid behov går elevvårdspersonalen igenom trivselenkäten enskilt med varje elev i klassen.


· Föräldrarna känner sitt barn bäst och uppmanas kontakta skolan om det sker förändringar i barnets beteende.
När ett mobbningsfall upptäcks vidtas följande åtgärder:


Kiva-teamet samtalar med eleverna som berörs (både mobbaren/mobbarna och den/de mobbade). Samtalen bokförs på en blankett som finns i KiVa-materialet.


· Varje mobbningsfall är individuellt och arbetsmetoderna varierar utgående från det enskilda fallet.


· Lärarna och KiVa-teamet samarbetar och kommer överens om fortsatta åtgärder.


· Vårdnadshavarna kontaktas vid mobbningsfall. Samarbete med hemmen är viktigt för att få ett bestående resultat.


· Exempel på åtgärder som kan vidtas:


* samtal med samtliga elever i klassen


* stödkontakt med eleverna som berörs


* arbeta med klassens gruppdynamikGranhultsskolan lägger stor tyngd vid samarbete och ansvarsfrågor mellan skolan och hemmet. Mobbning som sker utanför skolan ansvarar föräldrarna för, men föräldrar ska naturligtvis kontakta skolan vid oro över sitt barn. Arbetsgruppen för generellt inriktad elevvårdfördjupar sig i nya former av mobbning som sker via internet eller mobiltelefoner. De ungas mediavanor bör uppmärksammas av både skola och hemmen.Planen mot våld, mobbning och trakasserier utvärderas, följs upp och uppdateras årligen vid läsårets slut av arbetsgruppen för den generellt inriktade elevvården.


Vårdnadshavarna får information om planen mot våld, mobbning och trakasserier via Skolans ABC som skickas till samtliga hem. Planen finns också på elevvårdens hemsida. Eleverna får information av klasslärarna som vid läsårets början går igenom Skolans ABC. Personalen får information om planen på planeringsdagen.Kontaktpersoner till polis och barnskydd:

Närpolis: Juuso Siren

Barnskyddet: Ann-Mari Förström


Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin