Intensifierat stöd

När stödbehovet är regelbundet eller omfattas av flera olika stödformer gör läraren i samråd med specialläraren en pedagogisk bedömning över elevens situation. I den pedagogiska bedömningen beskrivs elevens stödbehov. På basen av den pedagogiska bedömningen fattas ett beslut om eleven är i behov av intensifierat stöd. Då en elev ingår i det intensifierade stödet görs en plan för elevens lärande som behandlas yrkesövergripande. I planen definieras hur stödbehoven ska mötas. Planen är ett pedagogiskt dokument synligt för vårdnadshavarna genom Wilma.

Inom det intensifierade stödet följer eleven den allmänna läroplanen och bedöms enligt de allmänna bedömningskriterierna.

T.ex. kan en elev regelbundet få undervisning i matematik hos specialläraren, använda sig av ljudböcker i historia och ha rätt till muntlig komplettering i provsituationer.

Elevens lärande följs upp och utvärderas regelbundet. Om läraren bedömmer att eleven inte längre är i behov av intensifierat stöd görs en ny pedagogisk bedömning som sedan behandlas yrkesövergripande för att fatta ett beslut om eleven kan övergå till det allmänna stödet eller om det intensifierade stödet ska fortsätta.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin